اخبار واحد
اطلاعیه های دانشجویی
اطلاعبه و اخبار-سایت زیرمجموعه
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :