مدیران گروههای آموزشی مهمترین چهره های علمی درتحقق کیفیت بخشی به آموزش وپژوهش دانشجویان هستند

به گزارش اداره روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی کرمان :دکتر دادخدا غضنفری رییس دانشگاه آزاد اسلامی کرمان روز دوشنبه دهم آبان ماه در جمع روسا ومعاونان دانشکده ها ومدیران گروههای آموزشی در محل مهمانسرا گفت: مدیران گروههای آموزشی مهمترین چهره های علمی درتحقق کیفیت بخشی به آموزش وپژوهش دانشجویان هستند.
وی افزود:با توجه به رقابتی که امروزه در بین موسسات اموزش عالی حاکم است ضرورت دارد گروههای آموزشی به مسائلی همچون:انتشار مجلات علمی،طرحهای تحقیقاتی وکاربردی وکیفیت خدمات آموزشی توجه نمایند.
گفتنی است در این نشست معاونان دانشگاه،روسا ومعاونان دانشکده ها ومدیران گروههای آموزشی به طرح مسائل آموزشی وبرخی راهکارهای بهبود خدمات آموزشی،پژوهشی وفرهنگی پرداختند.
 Copyright © 2010 IAUK.ac.ir. All Rights Reserved