اخبار واحد
اطلاعیه های دانشجویی
اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی
اطلاعبه و اخبار-سایت زیرمجموعه
اخبار تصویری-سایت زیرمجموعه
برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :